โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������������������������/���������������������

โพเดี่ยม สำหรับเป็นแท่นยืนบรรยาย หน้าห้องประชุม สัมมนา เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับมีไว้ใช้ตามห้องประชุม ตามโรงแรม และสัมมนาต่างๆ

โพเดียม (podium) คนส่วนมากจะเรียกทับศัพท์ว่า โพเดี่ยม  ถ้าเรียกตามศัพท์ไทยใช้ว่า แท่นยืนบรรยาย แท่นยืนพูด หรือ แท่น หรือ แท่นปาฐก บางแห่งเรียก แท่นกล่าวเปิดงาน แท่นพิธีกร ลักษณนามของแท่น เรียก แท่น

แสดง 1-8 จาก 8 รายการ